český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
 NEUTRALENE® 1079 Rozpouštědlo BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI
Last update: 2023/03/22 09:38

 

ČISTICÍ ROZPOUŠTĚDLO

BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI

Speciální rozpouštědlo na inkousty, pryskyřice

Barvy, laky a podobné, nezesítěné

NENÍ HODNOCENO JAKO HOŘLAVÉ PODLE NORMY ICPE

Snadno a rychle BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ

ROZPOUŠTĚDLO ZCELA BEZ ZÁPACHU

Rozpouštědlo bez zápachu, bez těkavých organických sloučenin, schválené NSF A1, K1, bez MOSH, POSH, MOAH, odstraňuje tuky, inkousty

Použitelné na veškeré stroje nebo ruční použití, neředěné nebo ředěné s vodou

 

 

               

  

Vyhovuje doporučení komise (EU) 2017/84 ze dne 16. ledna 2017

o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách

a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Rozpouštědlo pro zemědělský a potravinářský průmysl bez obsahu uhlovodíků, MOSH/POSH, bez MOAH

Zápis z analýzy k dispozici na vyžádání 

Č. 21/009484 podle normy DIN/EN 16.995 (LC, GC/ FID)

 

                  

 

 

 56,7%

 

BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI

Nařízení EU CLP 1272/2008

Nařízení GHS

 

ROZPOUŠTĚDLO NA ČIŠTĚNÍ A MYTÍ SPECIÁLNĚ URČENÉ NA PRYSKYŘICE, INKOUSTY, ADHEZIVA, LEPIDLA, ČERTSVÉ NÁTĚRY A PODOBNÉ

 

Třísložková směs rozpouštědel.

Zaručeně bez nebezpečných, zdraví škodlivých, dráždivých nebo leptavých látek.

 

Nehořlavý, použitelný za studena nebo v teplé lázni.

Vyřazení z oblastí ATEX.

 

Velmi vysoká rozpouštěcí schopnost Index KB více než 150.


Použitelný neředěný, ředěný vodou, oplachovatelný vodou.

 

OPTIMALIZACE PLÁNU HOSPODAŘENÍ S ROZPOUŠTĚDLY

Plán hospodaření s rozpouštědly 

(SMĚRNICE IED)

Bilance ohledně vstupu / výstupu rozpouštědla

Mírně těkavé, snižování spotřeby.

SNÍŽENÍ EMISÍ ROZPOUŠTĚDEL

Potenciál poškozování ozonové vrstvy ODP 0
Potenciál globálního oteplování PRP 0 

TŘÍDA DIB průmyslový odpad Nepatrný. Snížení nákladů na zneškodnění.


Bod mrznutí -80 °C. Skladování venku povoleno.

Bez retence (zákoník práce. Výrobek bez štítku 

Kód ICPE životního prostředí. Neznečišťující výrobek).

 

Snížení průmyslového rizika, přerušení provozu, občanské odpovědnosti

(zákoník o pojištění)

 

 

POPIS

Azeotropická směs. Má silnou rozpouštěcí schopnost umožňující veškeré odmašťovací operace, ale také mytí dílů strojů za studena nebo za tepla.

Zvláště se doporučuje na odstraňování inkoustů, pryskyřic, stop po lepidlech nebo lepicích páskách. 

 

OBLASTI POUŽITÍ

Oplachování stojanů na inkoust ofsetového tisku a ve flexografii.

Namáčení trysek postřikovačů na odstranění pryskyřic, apretur, barev, pěny, lepidel.

Namáčení štětců, odvzdušňovacích válečků, nástrojů na pokládku polyesterových pryskyřic a gelových povlaků.

Namáčení a proplachování nerezových nátěrových válců, hlubotiskových válců, podavačů.

Čištění rámů nanášecích a tiskařských strojů pomocí hadru.

Čištění strojů na aplikaci pryskyřic, lakoven pomocí hadru.

Mytí tanků a míchačů pryskyřic, monomerů a matečných směsí pomocí odstřeďování.

Čištění výrobních tanků a míchačů pomocí postřiku a kartáčování.

Použití v čisticích zařízeních na rozpouštědla, v neředěném stavu nebo ředěné s vodou, v závislosti na typu barvy a pryskyřice.

 

NEUTRALÈNE® 1079 je zvláště vhodný na drhnutí textilních pásů u sítotisku. Rozpouštění kontaktních lepidel, pryskyřic zesítěných ultrazvukem, karboxyalkylových, celulózových a nitrocelulózových pryskyřic. 

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalina

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

953

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

 

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-80

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

100

%

Kinematická viskozita při 25 °C

 NF EN 3104

3,5

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

0

gI2/100 g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,01

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

0,3

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

> 150

-

Rychlost odpařování

 n-butylacetát = 1

DEE = 1

0,030

350

Index

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

28,8

Dyn/cm

Přeskokové napětí

 IEC 156

nm 

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

82

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

> 220 

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

14

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

 OECD 301 A

OECD 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Obsah COV (těkavé organické sloučeniny)

 -

< 60

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s potenciálem globálního oteplování

 -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

56,7 %

kg ekvivalent uhlíku

 

PŘEDSTAVENÍ

 

Sud 200 L 

 

Bezpečné rozpouštědlo, bez zápachu, nehořlavé, zaručeně bez uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH. Schváleno podle NSF A1. Biologicky rozložitelný, OECD Bez povinnosti retence. Odstraňuje kontaktní lepidla, inkousty, nepolymerované pryskyřice. Lze použít do mycích zařízení. Odnímatelná zařízení DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čisticí rozpouštědlo, BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI speciálně na inkousty, pryskyřice, laky, barvy. Bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk, tampotisk. Lze použít do mycích zařízení. Odmašťovací rozpouštědlo, Bezpečné rozpouštědlo, Biologicky rozložitelné rozpouštědlo, Rozpouštědlo bez piktogramů, Rozpouštědlo bez štítku, Bezpečný odmašťovací přípravek, Rozpouštědlo na inkousty, Rozpouštědlo na pryskyřice, Rozpouštědlo na lepidla, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových rozpouštědel, Čisticí rozpouštědlo, Rozpouštědlo na čištění, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Výrobek do mycích zařízení, Rozpouštědlo barev do fontán, Čisticí rozpouštědlo inkoust, Čisticí rozpouštědlo barvy. výrobci čisticích rozpouštědel. Dodavatelé čisticích rozpouštědel. Rozpouštědla. Bezpečné rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez piktogramů o nebezpečnosti. Čisticí rozpouštědlo bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk. Rozpouštědlo pro tampotisk. Rozpouštědlo na stopy po lepidle. Rozpouštědlo do myček. Rozpouštědlo pro ultrazvukové nádrže. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Přípravek pro průmyslovou údržbu. Přípravky neobsahující MOSH, POSH, MOAH. Tuky bez MOSH POSH MOAH. Maziva bez MOSH POSH MOAH. Rozpouštědla bez MOSH POSH MOAH. Odmašťovadla bez MOSH POSH MOAH. Čisticí přípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Nařízení o MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

 

 

 

      Kanystr 20 L

 

Bezpečné rozpouštědlo, bez zápachu, nehořlavé, zaručeně bez uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH. Schváleno podle NSF A1. Biologicky rozložitelný, OECD Bez povinnosti retence. Odstraňuje kontaktní lepidla, inkousty, nepolymerované pryskyřice. Lze použít do mycích zařízení. Odnímatelná zařízení DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čisticí rozpouštědlo, BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI speciálně na inkousty, pryskyřice, laky, barvy. Bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk, tampotisk. Lze použít do mycích zařízení. Odmašťovací rozpouštědlo, Bezpečné rozpouštědlo, Biologicky rozložitelné rozpouštědlo, Rozpouštědlo bez piktogramů, Rozpouštědlo bez štítku, Bezpečný odmašťovací přípravek, Rozpouštědlo na inkousty, Rozpouštědlo na pryskyřice, Rozpouštědlo na lepidla, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových rozpouštědel, Čisticí rozpouštědlo, Rozpouštědlo na čištění, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Výrobek do mycích zařízení, Rozpouštědlo barev do fontán, Čisticí rozpouštědlo inkoust, Čisticí rozpouštědlo barvy. výrobci čisticích rozpouštědel. Dodavatelé čisticích rozpouštědel. Rozpouštědla. Bezpečné rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez piktogramů o nebezpečnosti. Čisticí rozpouštědlo bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk. Rozpouštědlo pro tampotisk. Rozpouštědlo na stopy po lepidle. Rozpouštědlo do myček. Rozpouštědlo pro ultrazvukové nádrže. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Přípravek pro průmyslovou údržbu. Přípravky neobsahující MOSH, POSH, MOAH. Tuky bez MOSH POSH MOAH. Maziva bez MOSH POSH MOAH. Rozpouštědla bez MOSH POSH MOAH. Odmašťovadla bez MOSH POSH MOAH. Čisticí přípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Nařízení o MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

ZPŮSOBY POUŽITÍ

             solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 
Odmaštění hadříkem Odmaštění pomocí kartáče
solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Nízkotlaké postřikovače s opláchnutím vodou

v koncentraci s vodou od 20 %

 

Do mycích zařízení

v koncentraci s vodou od 50 %

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Do ultrazvukových nádrží

v koncentraci s vodou od 20 %

Do ponorných nádrží za tepla i za studena

v koncentraci s vodou od 50 %

 

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Do rotačních nebo translačních košů

Do myček s postřikem

v koncentraci s vodou od 20 %

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE