český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
 NEUTRALENE® 1079 Rozpúšťadlo BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI
Last update: 2024/03/21 09:49

ROZPÚŠŤALO S ČISTIACIM ÚČINKOM

BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI

Špeciálne rozpúšťadlo na atramenty, živice

Farby, laky a podobné látky, nezosieťované

PODĽA NORMY ICPE NEHORĽAVÉ

Ľahko a rýchlo BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ

ROZPÚŠŤADLO BEZ ZÁPACHU

Rozpúšťadlo bez zápachu, bez prchavých organických zlúčenín, schválené podľa NSF A1, K1, bez MOSH, POSH, MOAH, odstraňuje mazivá, atramenty

Použiteľné na všetky stroje alebo ručné použitie, neriedené alebo riedené vodou

 

 

        

  

Spĺňa odporúčanie komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017

o monitorovaní uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách,

ako aj materiáloch a výrobkoch prichádzajúcich do styku s potravinami

Rozpúšťadlo pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel bez obsahu uhľovodíkov, MOSH/POSH, bez MOAH

Protokol z analýzy dostupný na požiadanie 

Č. 21/009484 podľa normy DIN/EN 16.995 (LC, GC/ FID)

 

                  

 

 

 

 56,7%

 

ŽIADNY PIKTOGRAM NEBEZPEČENSTVA

Nariadenie (ES) 1272/2008 (nariadenie CLP)

Nariadenia Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií

 

ROZPÚŠŤADLO NA ČISTENIE A UMÝVANIE ŠPECIÁLNE URČENÉ NA ŽIVICE, ATRAMENTY, ADHEZÍVA, LEPIDLÁ, ČERSTVÉ NÁTERY A PODOBNÉ LÁTKY

 

Trojzložková zmes rozpúšťadiel.

Zaručene bez nebezpečných, zdraviu škodlivých a dráždivých látok alebo senzibilizátorov.

 

Nehorľavý, použiteľný za studena alebo v teplom kúpeli.

Vyradenie z oblastí ATEX.

 

Veľmi vysoká rozpúšťacia schopnosť Index KB viac ako 150.


Použiteľný neriedený, riedený vodou, oplachovateľný vodou.

 

OPTIMALIZÁCIA PLÁNU HOSPODÁRENIA S ROZPÚŠŤADLAMI

Plán hospodárenia s rozpúšťadlami 

(SMERNICA O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH)

Bilancia vstupu / výstupu rozpúšťadla

Mierne prchavé, znižovanie spotreby

ZNÍŽENIE EMISIÍ ROZPÚŠŤADIEL

Potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy ODP 0
Potenciál otepľovania planéty PRP 0 

TRIEDA DIB priemyselný odpad Nepatrný. Zníženie nákladov na zneškodnenie


Bod mrznutia -80 °C. Skladovanie vonku povolené.

Bez retencie (zákonník práce. Výrobok bez označenia 

Kód ICPE životného prostredia. Neznečisťujúci výrobok).

 

Zníženie priemyselného rizika, prerušenia prevádzky,

občianskoprávnej zodpovednosti

(zákonník o poistení)

 

 

OPIS

Azeotropická zmes. Má silnú rozpúšťaciu schopnosť umožňujúcu všetky odmasťovacie operácie, ale aj umývanie súčiastok na strojoch za studena alebo za tepla.

Zvlášť sa odporúča na odstraňovanie atramentov, živíc, stôp po lepidlách alebo lepiacich páskach. 

 

OBLASTI POUŽITIA

Oplachovanie stojanov na atrament pri ofsetovej tlači a flexografii.

Namáčanie dýz postrekovačov na odstránenie živíc, apretúr, farieb, peny, lepidiel.

Namáčanie kief, tlačiarenských valcov, nástrojov na nanášanie polyesterových živíc a gélových povlakov.

Namáčanie a preplachovanie antikorových náterových valcov, hĺbkotlačových valcov, valcov dopravníkových podávačov.

Čistenie rámov nanášacích a tlačiarenských strojov pomocou handry.

Čistenie aplikačných zariadení od zvyškov živice a čistenie lakovní pomocou handry.

Umývanie priemyselných nádob a miešačov živíc, monomérov a predzmesí odstredivou separáciou.

Čistenie priemyselných nádob a miešačov striekaním a kefovaním.

Použitie do odmasťovacích stolov v neriedenom stave alebo riedené s vodou v závislosti od druhu farby a živice.

 

NEUTRALÈNE® 1079 sa odporúča najmä čistenie sieťotlačových šablón. Rozpúšťanie kontaktných lepidiel, živíc zosieťovaných ultrazvukom, karboxyalkylových, celulózových a nitrocelulózových živíc.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Kvapalný

Farba

 Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

 Posúdenie čuchom

Bez zápachu

Hustota pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

953

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

 

Teplota tuhnutia

 ISO 3016

-80

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

100

%

Kinematická viskozita pri 25 °C

 NF EN 3104

3,5

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,01

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0

%

Tlak pary pri 20 °C

 NF EN 13016-1

0,3

hPa

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

> 150

Rýchlosť vyparovania

 n-butylacetát = 1

DEE = 1

0,030

350

Index

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

28,8

Dyn/cm

Prierazové napätie

 IEC 156

nm 

Volty

Korózia medi 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a 

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

 ISO 2719

82

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

205 

°C

Dolná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

14

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 Nariadenie CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

 GC-MS

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická odbúrateľnosť

 OECD 301 A

OECD 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

< 60

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzénu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogénov

 GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

 –

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel

 –

 

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

 Nariadenie CLP

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

 ISO 14040

56,7 %

Kg ekvivalent uhlíka

 

BALENIA 

 

Barel 200 L 

 

Bezpečné rozpúšťadlo, bez zápachu, nehorľavé, zaručene bez uhľovodíkov, MOSH/POSH, MOAH. Schválené podľa NSF A1. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ  TESTOM OECD Bez povinnosti retencie. Odstraňuje kontaktné lepidlá, atramenty, nepolymerované živice. Možno použiť do umývacích zariadení. Odnímateľné zariadenia DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čistiace rozpúšťadlo, BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI špeciálne na atramenty, živice, laky, farby. Bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač, tampotlač. Možno použiť do umývacích zariadení. Odmasťovacie rozpúšťadlo, Bezpečné rozpúšťadlo, Biologicky rozložiteľné rozpúšťadlo, Rozpúšťadlo bez piktogramov, Rozpúšťadlo bez štítku, Bezpečný odmasťovací prípravok, Rozpúšťadlo na atramenty, Rozpúšťadlo na živice, Rozpúšťadlo na lepidlá, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných rozpúšťadiel, do umývacích zariadení, Výrobok do umývacích zariadení, Rozpúšťadlo farieb do odmasťovacích stolov, Čistiace rozpúšťadlo atrament, Čistiace rozpúšťadlo farby. výrobcovia čistiacich rozpúšťadiel. Dodávatelia čistiacich rozpúšťadiel. Rozpúšťadlá. Bezpečné rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo bez piktogramov o nebezpečnosti. Čistiace rozpúšťadlo bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač. Rozpúšťadlo pre tampotlač. Rozpúšťadlo na stopy po lepidle. Rozpúšťadlo do umývačiek. Rozpúšťadlo pre ultrazvukové vane. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Prípravok na priemyselnú údržbu. Prípravky neobsahujúce MOSH, POSH, MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Rozpúšťadlá bez MOSH POSH MOAH. Odmasťovadlá bez MOSH POSH MOAH. Čistiace prípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Predpisy MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

 

 

 

      Nádoba  20 L

 

Bezpečné rozpúšťadlo, bez zápachu, nehorľavé, zaručene bez uhľovodíkov, MOSH/POSH, MOAH. Schválené podľa NSF A1. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ  TESTOM OECD Bez povinnosti retencie. Odstraňuje kontaktné lepidlá, atramenty, nepolymerované živice. Možno použiť do umývacích zariadení. Odnímateľné zariadenia DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čistiace rozpúšťadlo, BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI špeciálne na atramenty, živice, laky, farby. Bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač, tampotlač. Možno použiť do umývacích zariadení. Odmasťovacie rozpúšťadlo, Bezpečné rozpúšťadlo, Biologicky rozložiteľné rozpúšťadlo, Rozpúšťadlo bez piktogramov, Rozpúšťadlo bez štítku, Bezpečný odmasťovací prípravok, Rozpúšťadlo na atramenty, Rozpúšťadlo na živice, Rozpúšťadlo na lepidlá, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných rozpúšťadiel, do umývacích zariadení, Výrobok do umývacích zariadení, Rozpúšťadlo farieb do odmasťovacích stolov, Čistiace rozpúšťadlo atrament, Čistiace rozpúšťadlo farby. výrobcovia čistiacich rozpúšťadiel. Dodávatelia čistiacich rozpúšťadiel. Rozpúšťadlá. Bezpečné rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo bez piktogramov o nebezpečnosti. Čistiace rozpúšťadlo bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač. Rozpúšťadlo pre tampotlač. Rozpúšťadlo na stopy po lepidle. Rozpúšťadlo do umývačiek. Rozpúšťadlo pre ultrazvukové vane. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Prípravok na priemyselnú údržbu. Prípravky neobsahujúce MOSH, POSH, MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Rozpúšťadlá bez MOSH POSH MOAH. Odmasťovadlá bez MOSH POSH MOAH. Čistiace prípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Predpisy MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

SPÔSOBY POUŽITIA

             solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 
Odmastenie handričkou Odmastenie kefou
solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Nízkotlakové postrekovače s opláchnutím vodou

v koncentrácii s vodou od 20 %

 

Do umývacích stolov

v koncentrácii s vodou od 50 %

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Do ultrazvukových vaní

v koncentrácii s vodou od 20 %

Do ponorných vaní za tepla aj za studena

v koncentrácii s vodou od 50 %

 

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Do rotačných alebo translačných priemyselných práčok

Do ostrekovacích čistiacich zariadení

v koncentrácii s vodou od 20 %

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE